பட்டா / சிட்டா ஆன்லைன் மூலம் பெறுவது எப்படி?


This tutorial I explained about How to Download Patta online in Tamilnadu |பட்டா / சிட்டா  ஆன்லைன் மூலம் பெறுவது எப்படி?
The Government of Registration Department introduces a new website 2018 easy way to download and view your Patta/Chitta from online.

தமிழ்நாடு அரசின் எந்நேரத்திலும் எங்கிருந்தும் இணையவழி சேவைகளைப் பெற உங்களால் பெற முடியும்.

Official Online Website:

DOWNLOAD PATTA

நில உரிமை நகல் பார்வையிட

  1. நில உரிமை (பட்டா மற்றும் புலப்படம் / சிட்டா / நகர நில        அளவைப் பதிவேடு) விவரங்களை பார்வையிட
  2. அ-பதிவேடு விவரங்களை பார்வையிட

இணைய வழி நில உரிமை வழங்கியதை சரிபார்க்க

  1.  நில உரிமை(பட்டா/சிட்டா) விவரங்களை சரிபார்க்க
  2. அரசு புறம்போக்கு நில விவரம் பார்வையிட
Tamil Tech Solution

Hi Friends, Get the best how to tutorials for mobile devices and technology. Tamil Tech Solution offers latest tech news, tips, tricks, advices and more on smart phones, tablets, laptops and computers. Information technology is concerned with improvements in a variety of human and organizational problem-solving endeavors, through the design, development and use of technologically based systems and processes that enhance the efficiency and effectiveness of information in a variety of strategic, tactical and operational situations.

Post a Comment

Previous Post Next Post